Miami Acupuntura #1

​​​​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​teléfono: ​786 444 3232

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

​La Medicina Alternativa y Natural de Miami

Cephalanoplos Decoction (xiao ji yin zi)

Chief: Xiao Ji

Ou Jie, Pu Huang, Sheng Di Huang, Hua Shi, Mu Tong, Dan Zhu Ye, Zhi Zi, Dang Gui, Zhi Gan Cao

Pattern: Heat stagnation in the lower burner causing blood in the urine.

Indications: Bloody painful urinary dysfunction (with blood in the urine and urinary frequency, urgency, burning, and pain) or simple blood in the urine, accompanied by thirst, irritability, a red tongue with a thin, yellow coating, and a rapid, forceful pulse. 

Miami Acupuntura #2

​​​​​​7988 sw 8 st, 

Miami, Fl 33144

​teléfono: ​786 574 1019​​​