​​​Guia de formulaciones para tratamiento

accidente vascular cerebral: bu yang huan wu tang

acné: wu wei xiao du yin

afonia: bei mu gua lou san

alergia: xin yi san

alopecia areata: he shou wu wan/ gui pi wan

amenorrea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

amenorrea x estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang

amenorrea x estasis de sangre y frío: wen jing tang

amigdalitis: yin qiao san

anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

anemia x deficiencia de yang de bazo y riñón: ba zhen tang

anemia x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian

anemia x insuficiencia de qi de bazo: xiang sha liu jun zi tang

anemia x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

anemia x estancamiento de qi y sangre: xue fu zhu yu tang

anemia x deficiencia de sangre: si wu tang

anemia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang

anemia x deficiencia de hígado y riñón: zuo gui wan

angina de pecho: dan shen yin. sheng mai san

anorexia x dispepsia: bao he wan

anorexia x deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang

anorexia x deficiencia de yin de estómago: yi wei tang

artralgia (ver dolor articular)

ascitis: shi zao tang / wei ling tang / zhen wu tang

asma x viento-frío: ma huang tang

asma x viento-calor: ma xing shi gan tang 

asma x flema en el pulmón: san zi yang qing tang & er cheng tang

asma x deficiencia de pulmón: sheng mai san / bu zhong yi qi tang

asma x deficiencia de riñón: jin giu shen qi wan / shen jie san

asma x flema-frío: xiao qing long tang / su zi jiang qi tang

asma x calor en pulmón: ding chuan tang / ma xing shi gan tang

asma x deficiencia de pulmón y riñón: ren shen hu tao tang

ataque de calor de verano: qing shu yi qi tang

atelactasia pulmonar: mai men dong tang

atrofia muscular: da ding feng zhu / bu zhong yi qi tang

beri-beri: ji ming san

bocio: dao tan tang / xiao luo wan

borborigmos: ban xia xie xin tang / huo xiang sheng qi san.

bradicardia sinusal x deficiencia de yang de corazón y riñón: ma huang fu zi xi xin tang

bradicardia sinusal x deficiencia qi y yin: zhi gan cao tang

bronquiectasia: si sheng wan / xing su san

bronquitis aguda x viento-frío: san niu tang

bronquitis aguda x viento-calor: sang ju yin

bronquitis aguda x calor-sequedad: sang xin tang

bronquitis crónica con flema-humedad: ban xia hou po tang

bronquitis crónica (exterior frío) con calor interior: ma xing shi gan tang

bronquitis crónica (exterior frío) con humedad interior: xiao qing long tang

bronquitis crónica (calor y flema): xie bai san & qing qi hua tan tang

bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y bazo: liu jun zi tang

bronquitis crónica x deficiencia de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan

bronquitis crónica con flema-frío: ling gui zhu gan tang & su zi jiang qi tang / xiao qing long tang / bu fei tang

bronquitis crónica con calor y flema: ma xing shi gan tang

bronquitis crónica con flema x def de qi de pulmón y riñón: jin gui shen qi wan & san zi yang qing tang

cálculos biliares: da chai hu tang

cálculos del tracto urinario: san jin tang shi wei san / ba zheng san

cálculos en general (todo tipo de cálculo): shi wei san

calvicie (ver alopecia areata)

cáncer de colon con acumulación de calor y humedad: huai jiao wan

cáncer de colon con estasis de qi y sangre: ge xia zhu yu tang

cáncer de colon con def yang de bazo y riñón: shen ling bai zhu san

cáncer de colon con def yin de hígado y riñón: zhi bai di huang wan

cáncer de colon con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

cáncer de hígado con estasis de qi y sangre: xiao yao san & tao hong si wu tang

cáncer de hígado con toxinas  y humedad: yin chen hao tang & ge xiao zhu yu tang

cáncer de hígado con calor y toxinas que causan la deficiencia de yin: xi jiao di huang tang

cáncer de hígado con deficiencia de yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan

cáncer de esófago con obstrucción de qi y flema: xuan fu dai zhe tang

cáncer de esófago con calor y toxinas con deficiencia de yin: sha shen mai men dong tang.

cáncer de esófago con deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

cáncer gástrico con trastornos de hígado: chai hu shu gan san

cáncer gástrico con obstrucción de flema y bloqueo sanguíneo: ge xia zhu yu tang

cáncer gástrico y deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang & liu jun zi tang

carcinoma broncogénico y estasis de qi y sangre: xue fu zhu yu tang

carcinoma broncogénico y toxinas, flema y humedad: dao tan tang

carcinoma broncogénico con calor patógeno x deficiencia yin: sha shen mai men dong tang

carcinoma broncogénico con deficiencia de qi y yin: sheng mai san.

carbunculos: pu ji xiao du yin / wu wei xiao du yin / tou nong san 

cardiopatía isquémica x obstrucción de yang y dolor: gua lou xie bai gui zhi tang

cardiopatía isquémica por estasis de xue: dan shen yin

cardiopatía isquémica por flema turbia: su he xiang wan / wen dan tang

cardiopatía isquémica con deficiencia de qi y yin: sheng mai san

cardiopatía isquémicacon deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan

cardiopatía isquémica con postración de yang: shen fu tang

cataratas: ci zhu wan / si wu tang & er chen tang

cefalea x viento y frío: chuan xiong cha tiao san / wu zhu yu tang

cefalea x viento y calor:  ju hua cha tiao san

cefalea x viento y humedad: qiang huo sheng shi tang

cefalea x exceso de yang de hígado: tian ma gou teng yin

cefalea x deficiencia de riñón: da bu yuan jian / you gui wan

cefalea x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

cefalea causada x flema turbia: ban xia bai zhu tian ma tang

cefalea causada x estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang

cefalea vertical: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang

ciática: du huo ji sheng tang / qiang huo sheng shi tang

cirrosis hepática, stasis qi hígado y def de bazo: chai hu shu gan tang & si jun zi tang

cirrosis hepática con estancamiento de qi y sangre: hua yu tang

cirrosis hepática con obstrucción interna de agua y humedad: wei ling tang

cirrosis hepática con deficiencia de yang del bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san

cirrosis hepática con deficiencia de yin del hígado y riñón: yi guan jian & zhu ling tang

cirrosis hepática con estancamiento del qi del hígado: xiao yao san

cirrosis hepática con obstrucción de sangre en el hígado: xue fu zhu yu tang

cirrosis hepática con retención de líquidos en el cuerpo: wei ling tang

cistitis: ba zheng san / ​shi wei san / long dan xie gan tang

cloasma con estancamiento de qi del hígado: xiao yao san

cloasma con deficiencia de flujo de yin de hígado y riñones: zuo gui wan & si wu tang

conjuntivitis aguda por viento y calor en el canal de pulmón: xie ban san / sang ju yin

conjuntivitis aguda por calor patógeno de pulmón y bazo: xie fei san

conjuntivitis aguda por fuego de hígado: long dan xie gan tang

colecistitis aguda: da chai hu tang / da cheng qi tang / yin cheng hao tang

colecistitis crónica: da chai hu tang / shi xiao san

colelitiasis: dan dao pai shi tang / shi wei san

cólera: huo xiang sheng qi san / fu zi li zhong wan / li zhong wan.

colitis aguda: ge gen huang qin huang lian tang / bai tou weng tang

colitis crónica: fu zi li zhong wan / si shen wan / zhen ren yang zang tang

colitis alergénica: tong xie yao fang

colitis ulcerativa x calor y humedad en la parte inferior del cuerpo: bai tou weng tang.

colitis ulcerativa x hiperactividad de hígado con deficiencia de bazo: tong xie yao fang.

colitis ulcerativa x def de bazo y estómago: shen ling bai zhu san

colitis ulcerativa x deficiencia de bazo y riñón: si shen wan.

coma x calor en el pericardio: qing ying tang / zhi bao dan / zi xue dan

coma x calor en el estómago y los intestinos: da cheng qi tang.

coma x viento interno y calor en hígado: ling yang gou teng tang & zi xue dan

coma por obstrucción interior con flema y humedad: su he xiang wan

coma por obstrucción interior con flema y calor: wen dan tang & zhi bao dan

coma de tipo turbio: wen pi tang & su he xiang wan

coma con deficiencia de yin: sheng mai san / di huang yin zi

coma con deficiencia de yang: sheng fu tang

coma hepático: xi jiao di huang tang / zhi bao dan

constipación de tipo exceso: ma zi ren wan.

constipación de tipo deficiencia: ji chuan jian

convulsiones infantiles: an gong niu huang wan / zhi jing san

convulsiones clónicas: da ding feng zhu / san jia fu mai tang

convulsiones x factores patógenos en canales y colaterales: ge gen tang

convulsiones por calor intenso: sheng ye cheng qi tang

convulsiones por deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

convulsiones por obstrucción por estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang

contusion cerebral: tong qiao huo xue tang / xue fu zhu yu tang

costalgia del cartílago: xue fu zhu yu tang

crecimiento retardado de los niños: he che da zao wan / liu wei di huang wan

cuidado postparto: sheng hua tang.

degeneracion hepatocuticular (enfermedad de wilson): da ding feng zhu

delirio: an gong niu huang wan / qing ying tang / zi xue dan / xi jiao di huang tang

dermatitis por calor y toxinas: pu ji xiao du yin

dermatitis por calor y humedad: long dan xie gan tang

desnutrición (infantil): bai zhu san / bu dai wan

diabetes insípida por deficiencia de flujo de yin de riñón: liu wei di huang wan

diabetes insípida por deficiencia de yang de riñón: you gui yin / jin kui shen qi wan

diabetes mellitus x calor y sequedad en pulmón y estómago: bai hu jia ren shen tang

diabetes mellitus por deficiencia de yin de riñón: liu wei di huang wan

diabetes mellitus por deficiencia de yin y yang: jin gui shen qi wan

diabetes mellitus de tipo jiao superior: bai hu jia ren shen tang

diabetes mellitus de tipo jiao medio: yu nu jian

diabetes mellitus de tipo jiao inferior: jin gui shen qi wan

diarrea x viento y frío; o frío y humedad: huo xiang zheng qi san / wei ling tang

diarrea x calor y humedad o calor de verano: ge gen huang qin huang lian tang

diarrea x indigestión: bao he wan

diarrea x qi del hígado que ataca sobre al bazo: tong xie yao fang

diarrea x deficiencia de bazo y estómago: shen ling bai zhu san / fu zi li zhong wan

diarrea x deficiencia de yang de riñón: si shen wan / tao hua tang

diarrea infantil: shen ling bai zhu san

​dificultad para hablar: bu yang huan wu tang / qian zheng san

difteria: liu shen wan / yang yin qing fei tang

disentería x calor y humedad: shao yao tang / jing fang bai du san

disentería x toxinas: bai tou weng tang

disentería x frío y humedad: wei ling tang

disentería x frío y deficiencia: li zhong tang / tao hua tang / zhen ren yang zang tang

disentería intermitente: wen pi tang / xiang sha liu jun zi tang

disentería amebiana: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang

disentería bacilar: bai tou weng tang / ge gen huang qin huang lian tang

dismenorrea x bloqueo de qi y sangre: ge xia zhu yu tang

dismenorrea x frío y humedad: shao fu zhu yu tang

dismenorrea x deficiencia de hígado y riñón: tiao gan tang

distension x deficiencia yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & wu ling san

distension x deficiencia yin de hígado y riñón: liu wei di huang wan / yi guan jian

distension x estancamiento de qi y humedad: chai hu shu gan san & wei ling tang

distension x calor y humedad: yin chen hao tang / zhou che wan

distension x bloqueo sanguíneo en hígado y bazo: shi zao tang / shou che wan

distencion del pecho: chai hu shu gan san / ge xie zhu yu tang

disuria x calor y humedad: ba zheng san / dao chi san

disuria x descenso del flujo de qi en el jiao medio: bu zhong yi qi tang

disuria x deficiencia de qi de riñón: shen qi wan

disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (exceso): chen xiang san

disuria, dolor uretral después de la micción, síndrome (def): bu zhong yi qi tang

dolor abdominal x frío: liang fu wan / tong mai si ni tang

dolor abdominal x calor: da cheng qi tang

dolor abdominal x deficiencia: xiao jian zhong tang / da jian zhong tang / fu zi li zhong tang

dolor abdominal x bloqueo de qi y sangre: chai hu shu gan tang / shao fu zhu yu tang

dolor abdominal x bloqueo en la digestión: bao he wan

dolor articular x frío wu tong tang. fu zi tang

dolor articular x viento: gui zhi shao yao zhi mu tang

dolor articular x humedad: juan bi tang

dolor articular x calor: bai hu jia gui zhi tang / er miao san

dolor articular crónico: du huo ji sheng tang

​dolor de garganta: yin qiao san / liu shen wan / pu ji xiao du yin

dolor de muelas: yu un jian / chai ge jie ji tang

dolor de ojos: qi ju di huang wan

dolor precordial x estasis sanguíneo en el corazón: xue fu zhu yu tang / dan shen yin

dolor precordial x obstrucción de qi: gua lou xie bai ban xia tang

dolor precordial x calor y flema en el pulmón: xiao xian xiong tang & wei jing tang

dolor epigastrico x ataque de frío patógeno al estómago: liang fu wan / xiang su san

dolor epigastrico x estancamiento de alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang

dolor epigastrico x ataque de qi del hígado al estómago: chai hu shu gan san

dolor epigastrico x calor en hígado y estómago: hua gan jian / xiao yao san

dolor epigastrico x deficiencia de yin de estómago: yang wei tang & shao yao gan cao tang

dolor epigastrico x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin / xie xin tang

dolor epigastrico x deficiencia de bazo y estómago con frío: huang qi jian zhong tang

dolor en hipocondrio x bloqueo de qi del hígado: chai hu shu gan san

dolor hipocondríaco x bloqueo sanguíneo: xuan fu hua tang

dolor hipocondríaco x calor y humedad hígado y la vesícula: long dan xie gan tang

dolor hipocondríaco x  deficiencia de yin del hígado: yi guan jian

dolor lumbar sordo y goteo de orina: bu zhong yi qi tang / zhi bai di huang wan

dolor muscular por viento y frío externo y con calor interno: chai ge jie ji tang

dolor muscular por viento y humedad: qiang huo sheng shi tang

dolor muscular por bloque de qi y sangre: shen tong zhu yu tang

eclampsia x aumento del viento endógeno: ling yang gou teng tang

eclampsia x aumento de fuego y flema: niu huang qing xin wan

eclampsia puerperal: ling yang gou teng tang / tian ma gou teng tang

eczema: long dan xie gan tang / wei ling tang / gui zhi tang / jia wei er miao san

eczema escrotal: long dan xie gan tang

edema de tipo yang x desbordamiento de viento y agua: yue bi jia zhu tang

edema de tipo yang sumergido en agua y humedad: wu ling san & wu pi yin

edema de tipo yang con exceso de calor y humedad: ji jiao li huang wan

edema de tipo yin con insuficiencia de yang de bazo: shen ling bai zhu san

edema de tipo yin deficiencia de yang de riñón: zhen wu tang

edema cardiaco: fang ji fu ling tang / fang ji huang qi tang / ling gui zhu gan tang

emision nocturna: jin suo gu jing wan / gui lu er xin jiao / da bu yin wan

encefalitis: an gong niu huang wan / qing wen bai du yin / qing ying tang

endometriosis: gui zhi gu ling wan / shi xiao san

enfermedad coronaria con dolor x obstrucción del yang: gua lou xie bai ban xia tang

enfermedad coronaria x bloqueo de sangre: dan shen yin & tao hong si wu tang

enfermedad del estómago con dolor x calor en estómago: wen dan tang

enfermedad del estómago por deficiencia del estómago: si jun zi tang

enfermedad del estómago con deficiencia de sangre: gui pi tang

enfermedad del estómago con deficiencia de qi y yin: sheng mai san

enfermedad del estómago con deficiencia de yin y sangre: jia jian fu mai tang

reanimación: su he xiang wan

enfermedad de addison: da bu yin wan / liu wei di huang wan / zuo gui wan

enfermedad de burger (tromboangeitis obliterante): dang gui si ni tang

enfermedad de meniere con hiperactividad del yang de hígado: tian ma gou teng yin

enfermedad de meniere x flema turbia en el jiao medio: ban xia bai zhu tian ma tang

enfermedad de meniere x def de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang & zhen wu tang

enfermedad de wilson: da din feng zhu

enfermedad pulmonar x calor y deficiencia: mai men dong tang / qing zao jiu fei tang

enfermedad pulmonar x frío y deficiencia: zhi gan cao tang

enfisema pulmonar: bei mu gua lou san / she gan ma huang tang / ling gan wu wei

enteritis: tong xie yao fang / wei ling tang / wu ling san / zhen wu tang

enuresis x frío y deficiencia de riñón: sang piao xiao san / jin suo gu jing wan

envenenamiento por hongos: gua di san

epilepsia por fuego del hígado con calor y flema: long dan xie gan tang

epilepsia por deficiencia de yin de hígado y riñón: zuo gui wan / he che da zao wan

epilepsia por deficiencia de bazo y estómago: liu jun zi tang

epilepsia con estancamiento sanguíneo: tong qiao huo xue tang

epistaxis: huang lian jie du tang / shi hui san / si sheng wan

erisipela x exceso de viento, calor y fuego: pu ji xiao du yin

erisipela x estancamiento de fuego en el canal de hígado: long dan xie gan tang

erisipela x calor y toxinas en el sistema ying (nutriente): qing wen bai du yin

erisipela x calor y toxinas en el corazón y estómago: xie xin tang

erisipela x con deficiencia de líquidos yin: sheng ye tang / yi wei tang

flema turbia en el pulmón: xing su san / su zi jiang qi tang

flema que obstruye el jiao medio: er cheng tang

flema con estancamiento que causa disnea y opresión en el pecho: wen dan tang

flema con viento interno, temblor, espasmos en cara o extremidades: qian zheng san

flema con deficiencia de pulmón: bu fei e jiao san

flema con deficiencia de bazo: liu jun zi tang

flema con deficiencia de riñón: jin gui shen qi wan / jin shui liu jun jian

flema con deficiencia de yin de pulmón y riñón: sheng mai san

hematuria síndrome shi (exceso): xiao ji yin zi

hematuria síndrome síndrome xu (deficiencia): zhi baii di huang wan

infección aguda del tracto urinario: ba zheng san / dao chi san

litiasis renal: ba zhen san / shi wei san

quiluria con síndrome shi (exceso): bei xie fen qing yin

quiluria con síndrome xu (deficiencia): liu wei di huang wan

eructo: bao he wan

escalofrios y fiebre: xiao chai hu tang / da yuan yin / hao qin qing dan tang

esguince/tensión del músculo lumbar: du huo ji sheng tang / zhi bai di huang wan

espasmo del esofago: ban xia hou po tang

espasmo gastrointestinal: dang gui jian zhong tang / xio jian zhong tang

espermatorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan / zuo gui wan

espermatorrea x deficiencia de yang de riñón: jin suo gu jing wan / you gui wan

espermatorrea x acumulo interno de calor y humedad: bi xie fen qing yin

espermatorrea x desequilibrio de la función del corazón y riñón: sang piao xiao san

esquistosomiasis con retención de calor y humedad: liu shen wan / san ren tang

esquizofrenia con deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang & gan mai da zao tang

esquizofrenia con estancamiento de qi y flema: dao tan tang

esquizofrenia con exceso de fuego del hígado y flema: dang gui long hui wan

esclerodermia con estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang

estancamiento sanguineo con calor en sangre: xi jiao di huang tang

estancamiento sanguineo con frío en los vasos sanguíneos: dang gui si ni tang

estancamiento de qi y sangre en la cabeza y cara: tong qiao huo xue tang

estancamiento de qi y sangre en el pecho y región del hipocondrio: xue fu zhu yu tang

estancamiento de qi y sangre en el abdomen: ge xie zhu yu tang

estancamiento de qi y sangre en el abdomen (lateral): shao fu zhu yu tang

estancamiento de qi y sangre en los canales y colaterales: tao hong si wu tang

estancamiento sanguíneo x deficiencia de qi: bu yang huan wu tang

estancamiento sanguíneo x deficiencia de yin y yang y masas duras: gui zhi fu ling wan

estomatitis (ulcerativa): dao chi san

estrabismo: bu zhong yi qi tang

faringitis: niu huang jie du pian / pu ji xiao du yin / qiang lan tang

fatiga x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang / shi quan da bu tang

fatiga x deficiencia de sangre: dan gui bu tang

fatiga x deficiencia de yin del corazón: zhi gan cao tang / tian wang bu xin dan

fatiga x deficiencia de yang de riñón: you gui yin

fiebre x deficiencia de yin: qing gu san / da bu yin wan / zhi bai di huango wan

fiebre x deficiencia de qi y sangre: bu zhong yi qi tang / qing shu yi qi tang

fiebre x deficiencia de sangre: gui pi tang / dang gui bu xue tang

fiebre x deficiencia de yang: jin kui shen qi wan

fiebre x bloqueo de calor en el canal de hígado: dan zhi xiao yao san / yue qu wan

fiebre x estancamiento sanguíneo interno: xue fu zhu yu tang

fiebre escarlatina: zi xue dan

fiebre hemorragica con factores patógenos atacando al sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san

fiebre con calor en el canal yangming: bai hu tang

fiebre ondulante con mas humedad que calor: san ren tang

fiebre ondulante con mas calor que humedad: gan lu xiao du yin

fiebre postparto: dang gui jian zhong tang / huang qi jiang zhong tang

fiebre reumatica con calor y viento en el ying (nutritivo) y wei (defensivo interno): bai hu jia gui zhi tang

fiebre reumatica con calor en el ying (nutritivo) y sistema vascular sanguíneo: xi jiao di huang tang

fiebre reumatica con viento, frío y humedad: juan bi tang

fiebre reumatica deficiencia de yin con calor interno: qing gu san

fiebre reumatica deficiencia de yang de corazón: sheng mai san / shen fu tang

fiebre vespertina: da bu yin wan / qing gu san / liu wei di huang wan

filariasis con calor y humedad en el canal de hígado: long dan xie gan tang

filariasis con calor y humedad en la vesícula biliar: ba zheng san

filariasis con deficiencia de yin de riñón: zhi bai di huang wan

filariasis con acumulación interna de frío y humedad: wu ling san

flacidez de huesos y musculos: hu qian wan / qing e wan

flebitis trombotica: si miao yong an tang

flemon (agudo) en estadío inicial y piógeno: wu wei xiao du yin

flemon (agudo) en estadío ulcerativo: tuo li xiao du yin

forúnculos: huang lian jie du tang / liu shen wan / niu huang jie du pian 

gastritis (crónica) con bloqueo del qi de hígado y estómago: si ni san / zuo jin wan

gastritis (crónica) con hiperactividad del qi del hígado que ataca al estómago: chai hu shu gan san

gastritis (crónica) con calor en el estómago con deficiencia de yin: yu nu jian / yang wei tang

gastritis (crónica) deficiencia de bazo y estómago: xiang sha liu jun zi tang / huang qi jian zhong tang

gastroptosis: bu zhong yi qi tang / li zhong wan

gastroenteritis con acumulación de frío y calor: ban xia xie xin tang

gastroenteritis con acumulación de calor y agua: sheng jiang xie xin tang

gastroenteritis con acumulación de calor y humedad: san ren tang

gastroenteritis con deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan / fu zi li zhong wan

gastroenteritis con calor en la parte superior del cuerpo y frío en la parte inferior: huang lian tang

gastroenteritis con con deficiencia de qi de bazo y estómago: gan cao xie xin tang

gingivitis: bai hu tang / yu nu jian / zhi bai di huang wan / zhu ye shi gao tang

glaucoma: ci zhu wan / qi ju di huang wan / zhen gan xi feng tang

globus hystericus: ban xia hou po tang

glositis: yu nu jian

golpe de calor: qing shu ti qi tang / zhu ye shi gao tang / xiang ru san / xin jia xiang ru san

gonorrea: bi xie fen qing yin / er miao san

gripe x viento y frío: cong chi tang / jing fang bai du san

gripe x viento y calor: yin qiao san / sang xing tang / xin jia xiang ru yin

gripe x frío externo con calor interno: ma xing shi gan tang

gripe con deficiencia de qi: shen su yin / yu ping feng san

gripe con deficiencia de yin: jia jian wei rui tang

heces con sangre: huang tu tang / huai hua san

hematemesis: shi hui san /

hematuria: xiao ji yin zi / xi jiao di huang tang

hemiplejia: bu yang huang wu tang / qian zheng san

hemoptisis: ba xian chang shou wan / bai he gu jin tang / qing zo jiu fei tang

hemorroides: huai hua san / huai jiao wan

hepatitis x calor y humedad: yin chen hao tang / ma huang lian qiao chi xiao dou tang

hepatitis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang

hepatitis x humedad en el bazo: wei ling tang

hepatitis x deficiencia de yin de hígado: yi guan jian

hepatitis x calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan / zhi bao dan

hepatitis aguda: yin chen hao tang / yin chen wu ling san

heridas: qi li san / xue fu zhu yu tang

hernia: ju he wan / tian tai wu yao san

hernia escrotal: tian tai wu yao san

hernia inguinal: dao qi tang / tian tai wu yao san

herpés zoster con calor y humedad: long dan xie gan tang

herpés zoster con estancamiento de qi y sangre: chai hu shu gan tang

hidrocele escrotal: wei ling tang / wu ling san

hiperaldosteronismo (síndrome de conn): jin kui shen qi wan / zhen wu tang

hiperlipoproteinemia: long dan xie gan tang

hiperplasia de la prostata: ba zheng san

hipertensión x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang

hipertensión x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin

hipertensión x deficiencia de yin con exceso de yang: qi ju di huang wan

hipertensión x deficiencia de yin y yang: er xian tang

hipertensión x acumulación excesiva de flema y humedad: ban xia bai zhu tian ma tang

hipertiroidismo x obstrucción y estancamiento de qi y flema: hai zao yu wu tang

hipertiroidismo x exceso de fuego del hígado: long dan xie gan tang

hipertiroidismo x deficiencia de yin de corazón e hígado: tian wang bu xin dan & yi guan jian

hipo con frialdad en el estómago: ding xiang san

hipo con fuego en el estómago: xiao cheng qi tang / zhu ye shi gao tang

hipo con contraflujo de qi y obstrucción de flema: xuan fu dai zhe tang / er chen tang

síndrome xu (deficiencia):

hipo con deficiencia de yang de bazo y estómago: li zhong tang / bu zhong yi qi tang

hipo con deficiencia de yin del estómago: yi wei tang

hipocalcemia: san jia fu mi tang

hipotermia x acumulación de frío y estancamiento sanguíneo: gui zhi tang / dang gui si ni tang / dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang

hipotermia x tipo de calor transformado en frío: huang lian jie du tang

hipotiroidismo: jin kui shen qi wan / zhen wu tang

histeria: gan mai da zao tang

hongos en las uñas x estancamiento de hígado y deficiencia de bazo: xiao yao san

hipotermia x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang & liu jun zi tang

hipotermia x estancamiento de calor y humedad: da chai hu tang & yin chen hao tang

ictericia tipo yang con mas calor que humedad: yin chen hao tang

ictericia tipo yang con mas humedad que calor: yin chen wu ling san

ictericia tipo yang con igual calor y humedad: gan lu xiao du dan

ictericia tipo yang con síntomas externos: ma huango lian qiao chi xiao dou tang

ictericia tipo yang con calor intenso y toxinas: an gong niu huang wan

ictericia tipo yang con ostrucción del conducto biliar: da chai hu tang / wu mei wan

ictericia tipo tipo yin con obstrucción de frío y humedad: yin chen zhu fu tang

ictericia tipo tipo yin con deficiencia de sangre y bazo: huang qi jian zhong tang

ictericia tipo tipo yin con estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang

ictericia neonatal debido a calor y humedad: yin chen hao tang

ictericia neonatal debido a frío y humedad: yin chen hao & li zhong tang

ictericia neonatal debido a estancamiento sanguíneo: xue fu zhu yu tang

impetigo: huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin

impotencia x disminución de fuego en ming-men: wu zi yan zong wan

impotencia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang

impotencia x riñón dañado por miedo y ansiedad: da bu yuan jian

impotencia x calor y humedad en el jiao inferior: zhi bai di huang wan

incontinencia de orina: bu yang huan wu tang

indigestión x causado por estancamiento de alimento: bao he wan

indigestión x estancamiento de qi: yue qu wan

indigestión x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan san

indigestion x deficiencia de bazo y estómago: liu jun xi tang / shen ling bai zhu san

infarto del miocardio: sheng mai san

infección del tracto respiratorio superior x invasión del viento y frío: jing fang bai du san / ma xing shi gan tang

infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento y calor: yin qiao san / qing lan tang

infección del tracto respiratorio superior x invasión de viento, calor y sequedad: qing zao jiu fei tang / sang xing tang

infección del tracto respiratorio superior x invasión de calor de verano y humedad: xiang ru san

infeccion del tracto urinario x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san

infeccion del tracto urinario x estancamiento de calor en el corazón, hígado y vesícula biliar: dao chi san / long dan xie gan tang / huang lian jie du tang

infeccion del tracto urinario x deficiencia de bazo y riñón: si jun zi tang & liu wei di huang wan / zhi bai di huang wan

infeccion piogena sistemica x calor intenso en los sistemas qi y ying: bai hu tang & huango lian jie du tang

infeccion piogena sistemica x invasión de calor en los sistemas ying y sangre: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang

infeccion piogena sistemica x deficiencia de calor debido a calor excesivo: xi jiao di huang tang & huang lian jie du tang & sheng mai san

infeccion piogena sistemica x deficiencia de yang con síntomas de frío en extremidades debido a calor excesivo: shen fu tang

infección supurativa: ren shen bai du san / yin qiao bai du san

infertilidad x estancamiento de sangre: gui zhi fu ling wan

infertilidad x acumulación de frío en los canales: wen jing tang

infertilidad x deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan

infertilidad x deficiencia de yang de riñón: you gui wan

infertilidad x disminución de fuego del ming-men: wu zi yan zong wan

inflamacion: jing fang bai du san / si miao yong an tang / yin qiao bai du san

inflamacion pelvica: da huang mu dan pi tang / long dan xie gan tang / tao he cheng qi tang / gui zhi fu ling wan

influenza (ver gripe)

influenza gastrointestinal: bao he wan

inquietud: tian wang bu xin dan / wen dan tang

insomnio x estancamiento de fuego del hígado: long dan xie gan tang

insomnio x acumulación de calor y flema: wen dan tang

insomnio x deficiencia de yin y exceso de fuego: huang lian e jiao tang / zhu sha an shen wan / tian wang bu xin dan

insomnio x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang / yang xin tang

insomnio x deficiencia de qi de corazón y vesícula biliar: suan zao ren tang

insuficiencia cardiaca x deficiencia de yang: si ni tang / tong mai si ni tang / shen fu tang

insuficiencia cardiaca x frío y deficiencia del riñón: zhen wu tang

insuficiencia cardiaca x deficiencia de pulmón: sheng mai san

insuficiencia cardiaca congestiva x deficiencia de qi y yin (esencia vital): sheng mai san

insuficiencia cardiaca congestiva x estancamiento sanguíneo con obstrucción de agua: ge xia zhu yu tang & wu ling san

insuficiencia cardiaca congestiva x edema causado por deficiencia de yang (función vital): sheng wu tang

insuficiencia cardiaca congestiva x postración de yang qi: shen jie san

intoxicacion por comida: gua di san

intranquilidad: huang lian e jiao tang / san huango si wu tang / suan zao ren tang / xie xin tang

irritación de colon: wen pi tang / sheng ye tang

laringitis aguda: yin qiao san / yin qiao bai du san

laringitis crónica con deficiencia de flujo de yin de pulmón y riñón: bai he gu jin tang / yang yin qing fei tang

ictericia tipo tipo yin con deficiencia de qi de pulmón y bazo: bu zhong yi qi tang

leptospirosis x factores patógenos en el sistema wei y qi: yin qiao san

leptospirosis x calor y humedad en los tres jiao: san shi tang

leptospirosis x calor de verano y humedad transformado en ictericia aguda: qing wen bai du yin & yin chen hao tang

leptospirosis x calor de verano que lesiona a pulmón: bai hu tang & (qian jin) wei jing tang

leptospirosis x calor en el pericardio, con viento endógeno del hígado: qing ying tang & ling yang gou teng tang

lesion de ligamentos de las articulaciones de la rodilla: fu yuan huo xue tang

lesión de meniscos de la rodilla: fu yuan huo xue tang

leucemia (aguda) x calor intenso y tóxinas: xi jiao di huang tang / zi xue dan / zhi bao dan

leucemia (aguda) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian

leucemia (aguda) x deficiencia de yang de riñón: you gui wan

leucemia (crónica) x obstrucción de flema y estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang

leucemia (crónica) x deficiencia de qi y sangre: ren shen yang ying tang / ba zhen tang

leucemia (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón: da bu yuan jian

leucemia (crónica) x calor intenso y toxinas: xi jiao di huang tang

leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de qi y yin: sheng mai san

leucocitopenia y granulocitopenia x deficiencia de yang de bazo y riñón: fu zi li zhong tang & you gui wan

leucocitopenia y granulocitopenia x debilidad de bazo y estómago: si jun zi tang & huango qi jian zhong tang

leucorrea x calor y humedad: jia wei er miao san / yu dai wan / er miao san

leucorrea x deficiencia de yin con exceso de fuego: gu jing wan

leucorrea x deficiencia de corazón y riñón: zhen ling dan

leucorrea x estancamiento de qi de hígado: xiao yao san / long dan xie gan tang

linfadenitis: pu ji xiao du yin / xiao luo wan

linfangitis (aguda): huang lian jie du tang / wu wei xiao du yin

loquios: sheng hua tang

lumbago x frío y humedad: gan jiang ling zhu tang / du huo ji sheng tang

lumbago x calor y humedad: jia wei er miao san

lumbago x deficiencia de riñón: qing e wan

lumbago x deficiencia de yang, agregar: you gui wan

lumbago x deficiencia de yin, agregar: zuo gui wan

lupus eritematoso sistemico x con intenso calor y toxinas: qing wen bai du yin

lupus eritematoso sistemico x acúmulo de calor interno debido a deficiencia de yin: qing hao bie jia tang & da bu yin wan

lupus eritematoso sistemico x deficiencia de yang de bazo y riñón: er xian tang & wu ling san

macula: huang lian jie du tang / qing wen bai du yin / xi jiao di huang tang. qing ying tang

malaria regular: xiao chai hu tang

malaria caliente (mas fiebre, poco escalofrío): bai hu jia gui zhi tang / bai hu jia ren shen tang

malaria fría (solo escalofrío, sin fiebre): chai hu gui jiang tang

malaria maligna tipo calor: zi xue dan

malaria maligna tipo frío: huo xiang zheng qi san / su he xiang wang

malaria maligna con escalofríos y fiebres alternantes: da yuan yin

mandibula contraida: su he xiang wan / yu zhen san

mania x aumento de fuego y flema: an gong niu huang wan / dang gui long hui wan

mania con convulsiones: ling yang gou teng tang

mania x deficiencia de yin por fuego excesivo: xue fu zhu yu tang

mareo (ver vertigo)

masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de qi de hígado: mu xiang shun qi san / zuo jin wan / gan mai da zao tang

masa abdominal blanda (sin forma y no fija) por estancamiento de alimento y flema: xiang sha liu jun zi tang

masa abdominal con forma y no movible por obstrucción de sangre y estancamiento de qi: wu ji san

masa abdominal x estancamiento de qi y sangre: ge xia zhu yu tang

masa abdominal x deficiencia de qi verdadero: ba zhen tang & hua ji wan

mastitis: tou nong san & wu wei xiao du yin

meningitis: an gong niu huang wan / liang ge san / qing ying tang / zi xue dan / qing wen bai du yin

menopausia x deficiencia de yin de riñón: zuo gui yin

menopausia x deficiencia de yang de riñón: you gui yin

menopausia x deficiencia de yin y yang: er xian tang

menopausia x estancamiento de qi del hígado: xiao yao san

menstruación irregular por estancamiento de qi del hígado: xiao yao san

menstruación irregular por estancamiento de hígado que actúa sobre el bazo: shen ling bai zhu san

menstruación irregular por deficiencia de riñón: gu yin jian

menstruación temprana por calor en la sangre: dan zhi xiao yao san

menstruación temprana por deficiencia de qi: gui pi tang / bu zhong yi qi tang

menstruación tardía por frialdad en la sangre: wen jing tang

menstruación tardía por deficiencia de sangre: ren shen yang ying tang

menstruación tardía por estancamiento de qi: jia wei wu yao tang

menstruación tardía por estancamiento de sangre: tao hong si wu tang

menstruación prolongada por deficiencia de qi: gui pi tang

menstruación prolongada por calor en la sangre: gu jing wan

miastenia gravis: bu zhong yi qi tang

miccion frecuente x acumulación de calor y humedad: ba zheng san / bi xie fen qing yin

miccion frecuente x deficiencia de corazón y riñón: sang piao xiao san

miccion frecuente x deficiencia de bazo y riñón: suo quan wan

miocarditis x deficiencia de qi y yin: sheng mai san / zhi gan cao tang / jia jian fu mai tang

miocarditis x deficiencia de yang con edema: zhen wu tang

miocarditis x deficiencia de yang con postración: shen fu long mu tang

miocarditis viral x calor y fuego que actúa sobre el corazón: zhu sha an shen wan

miocarditis viral x deficiencia de sangre en el corazón: jia jian fu mai tang / gui pi tang / sheng mai san

miocarditis viral x estancamiento sanguíneo en el sistema cardiovascular: xue fu zhu yu tang

mioma uterino: gui zhi fu ling wan

nariz tapada: cong chi tang / xin yi san

nausea y vomito: huo xiang zheng qi san / ping wei san / xiang sha liu jun zi tang / wen dan tang

nauseas: ban xia xie xin tang / fu zi xie xin tang / ju pi zhu ru tang

nefritis (aguda) x edema con afección exterior de frío: yue bi jia zhu tang & ma huang lian qiao chi xiao dou tang

nefritis (aguda) x edema con sensación fuerte: wu ling san & wu pi yin

nefritis (aguda) x edema con calor y toxinas intenso: wu wei xiao du yin

nefritis (aguda) x hematuria causado por calor y humedad: xiao ji yin zi

nefritis (cronica) con con edema causado por desbordamiento de agua: zhen wu tang

nefritis (cronica) sin edema, pero con retención de agua y humedad: huang qi bu zhong tang

nefritis (cronica) con hipertensión, causada por deficiencia de yin de hígado y riñón, y aumento de yang de hígado: di huang yin zi

nefritis (cronica) con uremia causado por incremento de factores patógenos y resistencia débil del cuerpo: wen pi tang

nefritis (cronica) en estadío latente, con deficiencia de bazo y riñón: da bu yuan jian

nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo: huang qi bu zhong tang

nefritis glomerular (crónica) x retención de agua y humedad causada por deficiencia de yang de bazo y riñón: wei ling tang / si mo tang & wu ling san / ji jiao li huang wan / she gan ma huang tang

nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de yin de hígado y riñón con exceso de yang de hígado: di huang yin zi / qi ju di huang wan

nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de qi y sangre de bazo y riñón: da bu yuan jian

nefritis glomerular (crónica) x deficiencia de bazo y riñón con yin interno turbio: wen pi tang

neumonia (infantil) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: ma xing shi gan tang

neumonia (infantil) x calor y flema que obstruye al pulmón: ting li da zao xie fei tang

neumonía (lobar y lobular) x factores patógenos que atacan al pulmón: yin qiao san

neumonía (lobar y lobular) x acúmulo de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang

neumonía (lobar y lobular) x calor patógeno en el sistema ying (nutritivo): qing ying tang

neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de líquidos yin: san jia fu mai tang & qing ying tang

neumonía (lobar y lobular) x postración de yang qi con shock: shen fu tang

neumonía (lobar y lobular) x deficiencia de qi y yin: yi gong san & sang xing tang

neumonia (micoplasma) x viento, frío y humedad: xing su san

neumonia (micoplasma) x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang ju yin

neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el canal shaoyang: xiao chai hu tang

neumonia (micoplasma) x factores patógenos en el pulmón y estómago: bai hu tang & wei jing tang

neumosilicosis x pérdida de la función de purificación y descenso del pulmón: sang xing tang

neumosilicosis x estancamiento de flema: hai zao yu hu tang

neumosilicosis x depresión de qi y yin: qing zao jiu fei tang

neuralgia intercostal x acumulación de calor y agua: da xian xiong tang

neuralgia intercostal x estancamiento sanguíneo: fu yuan huo xue tang

neuralgia intercostal x estancamiento de qi: yue qu wan

neuralgia intercostal x desequilibrio entre el hígado y el bazo: si ni san

neuralgia trigeminal: qian zheng san / zhi jing san / tian ma gou teng yin

neurastenia x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang

neurastenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: suan zao ren tang & zhu sha an shen wan

neurastenia x deficiencia de vesícula biliar con calor y flema: wen dan tang

neuritis optica: liu wei di huang wan / long dan xie gan tang / ming mu di huang wan

neurosis x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan san

neurosis x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de líquidos yin: huang lian e jiao tang & tian wang bu xin dan

neurosis x ascenso de fuego de corazón: zhu sha an shen wan

neurosis gastrica: ping wei san / si ni san / wei ling tang

neurosis gastrointestinal: ban xia hou po tang / xuan fu dai zhe tang / yi guan jian / yue qu wan

neurosis vegetativa x deficiencia de calor y qi de vesícula biliar, con insuficiencia de sangre: yang xin tang

neurosis vegetativa x disarmonia entre hígado y estómago: si ni san

nicturia: jin kui shen qi wan / suo quan wan

obesidad: dao tan tang / fang feng tong sheng san

obstruccion de flujo en la espalda de los conductos linfaticos: pu ji xiao du yin

obstrucción intestinal (aguda): da chai hu tang / da cheng qi tang / da xian xiong tang / gan sui tong jie tang

obstrucción pilorica (incompleta): xuan fu dai zhe tang

obstrucción x flema en garganta: xuan fu dai zhe tang

obstruccion x humedad en el bazo y estómago: huo xiang zheng qi san / ping wei san

obstruccion x humedad y calor en el jiao medio: gan lu xiao du dan

obstruccion x humedad causada por astenia de bazo: xiang sha liu jun zi tang

ojos con sangre: dan zhi xiao yao san / long dan xie gan tang / chai ge jie ji tang / jing fang bai du san

olvidadizo: gui pi tang / ren shen yang ying tang / sang piao xiao san / tian wang bu xin dan / zuo gui wan

opistotonos: ling yang gou teng tang

orquitis: ju he wan

osteomielitis (piogena) estadío temprano: wu wei xiao du yin & huang lian jie du tang

osteomielitis (piogena) estadío purulento: tuo li xiao du yin

otitis media catarral aguda por ataque de viento patógeno en el oído: yin qiao san / xin yin san

otitis media catarral aguda por acumulación de humedad en el oído: si ling san

otitis media catarral crónica: tong qiao huo xue tang

otitis media supurativa aguda por calor patógeno externo y toxinas en el oído: yin qiao san / cang er san

otitis media catarral aguda por calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang

otitis media supurativa crónica: shen ling bai zhu san / zhi bai di huang wan

palpitaciones x irritabilidad: wen dan tang

palpitaciones x deficiencia de sangre: gui pi tang / sheng mai san / zhi gan cao tang

deficiencia de yin con exceso de fuego: tian wang bu xin dan / zhu sha an shen wan / zhi bai di huang wan

palpitaciones x deficiencia de yang de corazón: gui zhi gan cao long gu mu li tang

palpitaciones x retención de líquidos: ling gui zhu gan tang / zhen wu tang

pancreatitis x estancamiento de qi y retención de alimento: qing yi tang

pancreatitis x calor excesivo en bazo y estómago: qing yi tang & da cheng qi tang

pancreatitis x calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: qing yi tang & long dan xie gan tang / yin chen hao tang & chai hu shu gan tang

pancreatitis x estancamiento de calor en el hígado y estómago: da chai hu tang & xiao cheng qi tang

pancreatitis x estancamiento de qi y sangre: si ni san & shao fu zhu yu tang

pancreatitis x resistencia débil del cuerpo con prevalecía de factores patógenos: fu zi li zhong tang & ge xia zhu yu tang

paperas: qiang lan tang

paralisis (wei zheng) x deficiencia de líquidos por calor en el pulmón: qing zao jiu fei tang / yi wei tang

paralisis (wei zheng) x acúmulo de calor y humedad: jia wei er miao san

paralisis (wei zheng) x deficiencia de bazo y estómago con frío: shen ling bai zhu san

paralisis (wei zheng) x deficiencia de hígado y riñón: hu wian wan

paralisis de bell (paralisis facial): qian zheng san & bu yang huan wu tang

paralisis infantil: bu yang huan wu tang

parasitosis: bu dai wan / wu mei wan

parotiditis x patógenos virulentos del exterior: yin qiao san / ying qiao bai du san / jing fang bai du san

parotiditis x acúmulo de calor y toxinas: pu ji xiao du yin

pérdida de pelo y dientes: zuo gui wan

pérdida del olfato: xin yi san

periodontitis: niu huang jie du pian / yu nu jian

peritonitis x deficiencia de qi y yin: si jun zi tang & qing gu san

peritonitis x obstrucción de flujo de sangre con estancamiento: xue fu zhu yu tang

pesadillas: gui pi tang

pericarditis: ji jiao li huang wan

pielonefritis x calor y humedad en la vejiga: ba zheng san

pielonefritis x estancamiento de humedad en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang

pielonefritis x con viento y calor: yin qiao san

pielonefritis x con fiebre alta pero sin sudoración: zi chi tang

pielonefritis x con escalofríos y fiebre: xiao chai hu tang

pielonefritis x deficiencia de yin de riñón, con retención de calor y humedad: zhi bai di huang wan

pielonefritis x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & er xian tang

pleuritis (pleuresia) x acúmulo de calor y flema: chai hu xian xiong tang: da qing long tang

pleuritis (pleuresia) x retención de flujo en el pecho: ting li da zao xie fei tang / shi zao tang

pleuritis (pleuresia) x deficiencia de yin: qing gu san & xiao xian xiong tang

poliradiculitis (infecciosa) x obstrucción de los canales y colaterales por calor y humedad: san miao san

poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de flujo de yin de hígado y riñón: hu qian wan

poliradiculitis (infecciosa) x deficiencia de qi y sangre: ba zhen tang

postración: da ding feng zhu / shen fu tang / si ni tang / tong mai si ni tang

prolapso del ano y utero: bu zhong yi qi tang

prolapso uterino: bu zhong yi qi tang

prostatitis: ba zheng san / sheng fu tang / si ni tang / tong mi si ni tang

prurito (cutáneo) x viento y sequedad: dang gui yin zi

prurito (cutáneo) x calor y humedad: long dan xie gan tang

psicosis x síndrome depresivo: estancamiento de qi y flema: dao tan tang

psicosis x síndrome depresivo: deficiencia de corazón y bazo: yang xin tang

psoriasis: dang gui yin zi / xi jiao di huang tang & bai hu tang / chai ge jie ji tang

pulmonía x factores patógenos que afectan al pulmón: yin qiao san

pulmonía x acumulación de calor y flema en el pulmón: ma xing shi gan tang & wei jing tang

pulmonía x deficiencia de qi y yin, con remanente calor y flema: zhu ye shi gao tang

pulmonía x postración de yang qi: shen fu tang / sheng mai san

púrpura (alergica) x afección de viento y calor externo: yin qiao bai du san

púrpura (alergica) x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huang tang

púrpura (alergica) x fracaso del bazo para controlar el flujo de sangre: gui pi tang

púrpura trombocitopenia x deficiencia de qi y bazo: gui pi tang

púrpura trombocitopenia x sangrado debido a calor en el sistema sanguíneo: xi jiao di huango tang

púrpura trombocitopenia x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan

queratitis x deficiencia de hígado con calor en pulmón: si wu tang & xie bai san

queratitis x calor y sequedad en el canal de pulmón: qing zao jiu fei tang

quiste ovarico: gui zhi fu ling wan

regurgitación acida x frío: xiang sha liu jun zi tang

regurgitación acida x calor: zuo jin wan

resfriado comun (ver gripe)

retención de líquidos x exceso en el estómago y los intestinos: ji jiao li huang wan

retención de líquidos x exceso en el pecho y el hipocondrio: shi zao tang / ting li da zao xie fei tang

retención de líquidos x exceso en el pulmón y pecho: xiao qing long tang / ling gan wu wei jiang xin tang / ting li da zao xie fei tang

retención de líquidos x exceso en las 4 extremidades: xiao qing long tang / da qing long tang

retención de líquidos x deficiencia de yang de bazo y estómago: ling gui zhu gan tang

retención de líquidos x deficiencia de yang de riñón: jin kui shen qi wan / zhen wu tang / wu ling san

retencion de loquios: sheng hua tang

​retinosis pigmentaria x disminución del fuego del mingmen: you gui yin

​retinosis pigmentaria x deficiencia de hígado y riñón: ming mu di huang wan

retinitis: ci zhu wan / liu wei di huang wan / qi ju di huang wan

reumatismo x calor patógeno: bai hu jia gui zhi tang

reumatismo x calor y humedad: xuan bi tang

reumatismo x frío y humedad: juan bi tang

reumatismo x deficiencia de qi y yin: sheng mai san

rigidez de cuello y hombros: gui zhi jia ge gen tang / ge gen tang / chai ge jie ji tang

rinitis aguda x afección de viento y frío externo: sin yi san

rinitis aguda x afección de viento y calor externo: sang ju yin & cang er zi san

rinitis crónica: yu ping feng san / cang er zi san & tao hong si wu tang

rinitis alérgica: cang er zi san & bu zhong yi qi tang / yu ping feng san

rinitis atrófica x sequedad de los pulmones debido a deficiencia de líquidos yin: yang yin qing fei tang

rinitis atrófica x deficiencia de pulmón y riñón: bai he gu jin tang

rosacea: si wu tang / tong qiao huo xue tang

sangrado dado x tos con sangre x viento y calor que actúa sobre el pulmón: sang xing tang

sangrado dado x tos con sangre x fuego del hígado que actúa sobre el pulmón: xie bai san / xi jiao di huango tang

sangrado dado x tos con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: bai he gu jin tang

sangrado dado x epistaxis x calor en el pulmón: sang ju yin

sangrado dado x epistaxis x calor en el estómago: yu nu jian

sangrado dado x epistaxis x fuego del hígado: long dan xie gan tang

sangrado dado x epistaxis x deficiencia de bi y sangre: shi quan da bu tang / gui pi tang

sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x acumulación de calor en el estómago: xie xin tang

sangrado dado x epistaxis x esputo con sangre x ataque de estómago por fuego en el hígado: long dan xie gan tang / xi jiao di huango tang

sangrado dado x heces con sangre x deficiencia de bazo y estómago con presencia de frío: huang tu tang

sangrado dado x heces con sangre x acumulo de calor y humedad: huai hua san

sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin con exceso de fuego: zhi bai di huang wan

sangrado dado x orina con sangre x hiperactividad de fuego de corazón: xiao ji yin zi

sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang

sangrado dado x orina con sangre x calor en la sangre: gu jing tang / dan zhi xiao yao san

sangrado dado x orina con sangre x estancamiento sanguíneo: tao hong si wu tang & shi xiao san

sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yin del riñón: zhu gui wan

sangrado dado x orina con sangre x deficiencia de yang del riñón: you gui wan

sangrado dado x hemorroides sangrantes: huai hua san / huai jiao wan

sangrado uterino: huang tu tang / jiao ai tang

sangrado post-cirugía: sheng fu tang

sangrado post-parto: dang gui bu xue tang

sangrado gastrointestinal: huang tu tang

sangrado postparto: dang gui bu xue tang / jiao ai tang

sangrado vaginal: jiao ai tang

sarampion: sheng ma ge gen tang / xie bai san / yin qiao san

sed: mai men dong tang / qing shu yi qi tang / sha shen mai men dong tang / zeng ye tang

septicemia: xi jiao di huang tang / huang lian jie du tang / qing wen bai du yin

sibilancias en estadío agudo de tipo frío: she gan ma huang tang / xiao qing long tang / su zi jiang qi tang

sibilancias en estadío agudo de tipo calor: yue bi jia ban xia tang / ding chuan tang

sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de pulmón: yu ping feng san

sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia del bazo: liu jun zi tang

sibilancias en estadío de recuperación x deficiencia de riñón: jing gui shen qi wan / du qi wan

sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estadío inicial: sheng mai san & zhi bai di huang wan

sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x hiperactividad de fuego debido a deficiencia de yin: da ding feng zhu

sida (sindrome de imuno deficiencia adquirida) en estado de ataque x invasión de calor sobre ying (nutriente) y sistemas sanguíneos: qing wen bai du yin

sincope relacionado con el qi x síndrome shi (excesivo): wu mo yin zi

sincope relacionado con el qi x síncope x síndrome xu (deficiencia): xiang sha liu jun zi tang

sincope relacionado con la sangre x síndrome shi (excesivo): tong yu jian

sincope relacionado con la sangre x síndrome xu (deficiencia): du shen tang / ren shen yang ying tang

sincope relacionado con flema: dao tan tang

sincope relacionado con alimento: bao he wan / xiao cheng qi tang

sincope relacionado con calor de verano: niu huango qing xin wan / zi xue dan / bai hu jia ren shen tang / qing shu yi qi tang

sindrome bi (ver artralgia)

sindrome climaterico (menopausia) x estancamiento de qi del hígado: dan zhi xiao yao san / xiao yao san

sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de flujo de yin de riñón: zuo gui yin

sindrome climaterico (menopausia) x deficiencia de yang de riñón: you gui yin

síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi de hígado: chai hu shu gan tang / yue qu wan

síndrome depresivo tipo shi (exceso) x transformación de estancamiento de qi a fuego: dan zhi xiao yao san & zuo jin wan

síndrome depresivo tipo shi (exceso) x estancamiento de qi y flema: ban xia hou po tang / wen dan tang

síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con melancolía: gan mai da zao tang

síndrome depresivo tipo xu (deficiencia) con deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang

síndrome nefrótico x deficiencia de yang de bazo y riñón: zhen wu tang

síndrome nefrótico x deficiencia de qi de riñón: you gui wan

sindrome premenstrual x estancamiento del qi del hígado: chai hu shu gan san / xiao yao san

sindrome premenstrual x deficiencia de corazón y bazo: gui pi tang

sinusitis: cang er san / xin yi san

sinusitis aguda x viento y calor que actúan sobre el canal de pulmón: cang er san & yin qiao san

sinusitis aguda x calor intenso en el canal de vesícula biliar: long dan xie gan tang

sinusitis aguda x calor y humedad en el canal de bazo: gan lu xiao du dan

sinusitis nasal crónica: cang er san & xin yin san

sordera: ci zhu wan / er long zuo ci wan / tong qiao huo xue tang

sudoracion nocturna: ba xian chang shou wan / da bu yin wan

sudoración espontánea x desequilibrio nutritivo y defensivo: gui zhi tang

sudoración espontánea x deficiencia de qi de pulmón: yu ping feng san

sudoración espontánea x calor interno: bai hu tang

sudoración nocturna x deficiencia de sangre del corazón: gui pi tang

sudoración nocturna x deficiencia de yin y fuego: dang gui liu huang tang

sudoración en shock: shen fu tang

sudoración con temblor: zhen ye cheng qi tang / liang ge san

sudoración frecuente amarilla: yin chen wu ling san 

tetanos: yu zhen san / zhi jing san

tifoidea y fiebre paratifoidea x estancamiento de calor y humedad: san ren tang

tifoidea y fiebre paratifoidea x calor en el sistema ying (nutritivo) y sanguíneo: qing ying tang & an gong niu huang wan

tifoidea y fiebre paratifoidea x depresión de qi y yin, con residuos de calor: zhu ye shi gao tang

tinea pedis: er miao san / si miao san / gui zhi tang

tinnitus: ci zhu wan / er long zuo ci wan

tiroiditis: xiao luo wan

tos causada por afección exterior x afección de viento y frío: xin su san

tos causada por afección exterior x afección de viento y calor: sang ju yin

tos causada por afección exterior x afección de calor y sequedad: sang xing tang / zhi sou san

tos causada por enfermedad interna x flema y humedad que actúa sobre el pulmón: er chen tang / liu jun zi tang / (qian jin) wei jing tang

tos causada por enfermedad interna de pulmón xu (astenia): sha shen mai men dong tang / shen jie san

tosferina: wei jing tang / zhi sou san

tracoma: yin qiao san

traqueitis: ma xing shi gan tang / bei mu gua lou san / qing qi hua tan wan / dao tan tang

tricomonas vaginales: she chuang zi chong xi ji

tromboangitis obliterante: dang gui si ni jia wu zhu yu sheng jiang tang / dang gui si ni tang / si miao yong an tang

trombosis (cerebral): bu yang huan wu tang / sheng gan xi feng tang

tuberculosis de colon: sheng ye tang

tuberculosis de huesos y articulaciones: zhi bai di huang wan / ren shen yang ying tang

tuberculosis intestinal x deficiencia de bazo y riñón: shen ling bai zhu san & si shen wan

tuberculosis intestinal x estancamiento sanguíneo: shao fu zhu yu tang

tuberculosis pulmonar x depresión de yin de pulmón: bai he gu jin tang

tuberculosis pulmonar x deficiencia de yin con exceso de fuego: qing hao bie jia tang

tuberculosis renal x calor y humedad en la vejiga: dao chi san

tuberculosis renal x deficiencia de yin con exceso de fuego: da bu yin wan / zhi bai di huang wan

tuberculosis renal x deficiencia de bazo y riñón: bu zhong yi qi tang

ulceras: pu ji xiao du yin / tou nong san / wu wei xiao du yin

ulcera corneal x calor excesivo en el hígado y vesícula biliar: long dan xie gan tang

ulcera corneal x calor excesivo en el triple calentador: da cheng qi tang & bai hu tang

ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan tang

ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento de calor: xiao yao san

ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia de yin: yi guan jian / zuo jin wan / yi wei tang

ulcera (gastrica y duodenal) x deficiencia con frío: li zhong wan & huang qi jian zhong tang

ulcera (gastrica y duodenal) x estancamiento sanguíneo: ge xia zhu yu tang / xie xin tang / huango tu tan

ulcera peptica x frío y astenia: huang qi jian zhong tang

ulcera peptica x estancamiento de qi: si ni san

ulcera peptica x estancamiento sanguíneo: shi xiao san & dan shen yin

ulceras orales: niu huang jie du pian / xie xin tang

uremia x obstrucción del flujo de qi, con acumulación interna de humedad y turbidez: shu chi yin zi

uremia x deficiencia de yang de bazo y riñón, con acúmulo interno de frío y humedad: wu zhu yu tang & fu zi li zhong tang

uremia x astenia de bazo y riñón, con calor y humedad: huang lian wen dan tang & wen pi tang

uremia x factores patógenos en el pericardio, causando calor interno en sangre y viento endógeno: xi jian di huang tang / ling yang gou teng tang

uretritis: ba zheng san / shi wei san / long dan xie gan tang

urolitiasis: san jin tang /ba zheng san / shi wei san

urticaria: yu ping feng san & dang gui yin zi

varicela: yin qiao san

vértigo x hiperactividad del yang del hígado: tian ma gou teng yin / da ding feng zhu / dang gui lu hui wan / qi ju di huang wan

deficiencia de qi y sangre: gui pi tang / bu zhong yi qi tang

vértigo x deficiencia de esencia del riñón:

vértigo x deficiencia de yin del riñón: zuo gui wan

deficiencia de yang de riñón: you gui wan

vértigo x obstrucción de flema turbia: wen dan tang / ban xia bai zhu tian ma tang

vision borrosa: ci zhu wan / qi ju di huang wan

vomito x factores patógenos externos que afectan al estómago: huo xiang zheng qi san

vomito x estancamiento de alimento: bao he wan

vomito x acúmulo interno de flema y líquidos: wen dan tang / xiao ban xia tang & ling gui zhu gan tang

vomito x qi del hígado que afecta al estómago: ban xia hou po tang & zuo jin wan

vomito x deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong wan /

vomito x deficiencia de líquidos yin de estómago:mai men dong tang

vomito (crónico): xiang sha liu jun zi tang

vomitos del embarazo: xiang sha liu jun zi tang 


Diferenciación de acuerdo a zang fu (organos y vísceras)

Síndromes de corazón:

deficiencia de yang qi de corazón: yang xin tang

deficiencia de sangre de corazón: si wu tang

deficiencia de yin de corazón: tian wang bu xin dan

resplandor de fuego de corazón: dao chi san / san huang xie xin tang

obstrucción de estancamiento sanguíneo de corazón: gua lou xie bai ban xia tang & xue fu zhu yu tang

melancolía causada por fuego y flema de corazón: meng shi gun dan wan


Síndromes de intestino delgado:

obstrucción de flujo de qi causando dolor: ju he wan


Síndromes de hígado:

insuficiencia de sangre del hígado: si wu tang

resplandor de fuego del hígado: dang gui long hui wan

estancamiento de qi del hígado: chai hu shu gan yin / ban xia hou po tang / ge xia zhu yu tang

qi del hígado que ataca al estómago: si ni san & zuo jin wan

viento endógeno en hígado causado por deficiencia de yin del hígado: tian ma gou teng yin

viento causado por calor intenso: ling yang gou teng tang

viento causado por deficiencia de sangre: bu gan tang

calor y humedad en el hígado y vesícula biliar: da chai hu tang / long dan xie gan tang

estancamiento de frío en el canal de hígado: nuan gan jian


Síndromes de vesícula biliar:

estancamiento de flema en la vesícula biliar: wen dan tang


Síndromes de bazo:

deficiencia de qi de bazo: shen ling bai zhu san

descenso del flujo de qi del bazo: bu zhong yi qi tang

sangre que no es controlada por el bazo: gui pi tang / huang tu tang

deficiencia de bazo y estómago con frío: li zhong tang


Síndromes de estómago:

deficiencia de yin (líquidos) del estómago: yin wei tang

fuego excesivo en el estómago: qing wei san

estancamiento de alimento en el estómago: bao he wan


Síndromes de pulmón:

deficiencia de qi de pulmón: bu fei tang

deficiencia de yin (líquidos) de pulmón: bai he gu jin tang

síndrome shi (exceso) por viento y frío que actúan sobre pulmón: xin su san

síndrome shi (exceso) por viento y calor que actúan sobre pulmón: sang ju yin

síndrome shi (exceso) por calor y flema que obstruyen el pulmón: ma xing shi gan tang / wei jing tang

síndrome shi (exceso) por flema turbia que obstruye al pulmón: er chen tang & su zi jiang qi tang


Síndromes de intestino grueso:

síndrome shi (exceso) por calor y humedad en el intestino grueso: shao yao tang / bai tou weng tang / ge gen qin lian tang & si ling tang

síndrome xu (deficiencia) por deficiencia de líquidos corporales en el intestino grueso: zeng ye tang & run chang wan

síndrome xu (deficiencia) con prolapso del intestino: zhen ren yang zang tang


Síndromes de riñón:

deficiencia de yang de riñón: you gui wan / jin gui shen qi wan.

deficiencia de yin de riñón: zuo gui wan / liu wei di huang wan


el riñón no puede controlar el flujo de qi con síntomas de disnea: shen jie san / ren shen hu tao tang

deficiencia de la esencia del riñón: he che da zao wan

falta de consolidación del qi del riñón: jin suo gu jing wan / suo quan wan


Síndromes de vejiga:

calor y humedad en la vejiga: ba zheng san


​Diferenciación de acuerdo al “shang han lun” (tratado de las enfermedades febriles)


en concordancia con los seis canales:

síndrome del canal taiyang:

en el canal taiyang con deficiencia en el exterior: gui zhi tang

en el canal taiyang con exceso en el exterior: ma huang tang


en las vísceras taiyang:

retención de agua: wu ling san

retención de sangre: tao ren cheng qi tang


síndrome del canal yangming:

en el canal yangming: bai hu tang / bai hu jia ren shen tang

en las vísceras yangming: da cheng qi tang


síndrome del canal shaoyang: xiao chai hu tang

síndrome del canal taiyin: li zhong tang


síndrome del canal shaoyin: 

síndrome del canal shaoyin con frío: si ni tang:

síndrome del canal shaoyin con calor: huang lian e jiao tang


síndrome del canal jueyin:

con infestación por parásitos: wu mei wan

con frío cefalea y vómito seco: wu zhu yu tangDiferenciación de acuerdo a “wen bin lun” (tratado de enfermedades febriles epidémicas)


---en concordancia con las 4 condiciones:


en el sistema wei (defensivo superficial): yin qiao san / sang ju yin

en el sistema qi (defensivo medio):

calor en el pulmón: ma xing shi gan tang

calor en el pecho: zhi zi chi tang / liang ge san

calor en el canal yangming: bai hu tang

calor en los intestinos: da cheng qi tang

calor y humedad en los tres jiao: gan lu xiao du dan


en el sistema ying (constructivo o nutriente):

calor que causa la depresión de flujo de yin: qing yin tang


calor en el pericardio: zhi bao dan


en el sistema xue (sistema sanguíneo):

calor causando el flujo aleatorio de sangre: xi jiao di huang tang

resplandor de fuego en el qi y sistema xue: qing wen bai du yin:

depresión de yin produciendo viento endógeno: san jia fu mai tang
​​​7175 sw 8 st, Suite 208 Miami, Fl 33144 ​​

​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​​7864443232

Registrate para recibir información y descuento.

Medicina Natural

Nuestros productos naturales son de alta calidad y la mayoria de los mismos son producidos en los los Estados Unidos siguiendo rigurosas  normas de control en su elaboración. ​En nuestra oficina contamos todos estos productos naturales los cuales combinamos con los tratamientos de acupuntura y masaje aumentando los efectos terapéuticos de forma general.

Medicina Alternativa en Miami

​​​​7988 sw 8 st,

Miami, Fl 33144 ​​

ACUPUNTURA Y MASAJE TERAPÉUTICO

​​​7175 sw 8 st, Suite 208

Miami, Fl 33144 ​​​

​​7864443232

Registrate para recibir información y descuento.

teléfono: ​786 574 1019

teléfono: ​786 444 3232​